Kruiskade en Spookverlaat

Aan de noordkant van de (voorheen) Rietveldse polder ligt de Kruiskade, in het gebied dat we tegenwoordig het Spookverlaat noemen. Deze Kruiskade ligt er al heel lang; in 1470 werd hij aangelegd vanwege de drooglegging van de Hoornse polder aan de Rijn.

Rietveldse molen

De polder het Rietveld bestond nog niet; dat was toen nog een vochtig gebied grotendeels met riet begroeid. Maar na 1648, toen ook de Rietveldse polder was ontstaan, vormde de Kruiskade de waterscheiding tussen deze twee polders. Beide polders, de Hoorn en het Rietveld, hadden daarna eeuwenlang hun eigen waterniveau en hun eigen molens die het water naar de Rijn maalden. Dat veranderde in 1966 toen een gemaal aan de Rijn – gebouwd op de plek van de Hoornse molen – deze functie van beide polders overnam. De Hoornse en de Rietveldse polder werden vanaf toen samengevoegd tot de Riethoornse polder.

Ontstaan

De kade is destijds ontstaan door twee scheisloten te graven, parallel op ongeveer 12 meter afstand. Met de grond uit deze sloten werd de tussenliggende kade gevormd. Op de kade werden bomen geplant. De Kruiskade is altijd een ‘houtkade’ geweest, dus met hout begroeid dat nodig was als ‘geriefhout’ voor de boeren. De sloten aan weerszijden van de kade gingen deel uitmaken van de Dwarswetering. Dit was een langgerekt afwateringskanaal, oost-west, met een aftakking naar de Rijn tussen de 2 polders De Hoorn en Rhynenburg. In 1659 werd vanaf de Rietveldse molen een boezemkanaal aangesloten op deze Dwarswetering. Bij die plek werd in deze wetering een verlaat aangelegd, een klein sluisje. Zo behielden de boerderijen van de Hoornse polder hun vaarverbinding naar de Rijn. Later, in de 19e eeuw, zou het verlaat aangeduid worden met ”spook-verlaat”, vanwege een legende die zich er afgespeeld zou hebben (zie verder op deze pagina). In 1960 verkeerde het verlaat in slechte staat en werd het gesloopt.

Bewoning

Herbouwde boerderij Kruiskade

Aan de Kruiskade zijn in de tweede helft van de 19e eeuw drie boerderijen ontstaan. Waarschijnlijk had dit te maken met de aanleg van de spoorlijn Leiden – Woerden in 1878, waardoor boerderijen aan de Rijndijk afgesneden werden van hun weidegrond. De drie boerderijen werden opgericht aan de zuidzijde van de Kruiskade, dus in de Rietveldse polder. Om de woningen bereikbaar te maken werd een eigen pad van 1,5 km aangelegd vanaf de Rijndijk. Dit toegangspad -“een karrespoor met hekken die je telkens moest opendoen” – heeft een eeuw lang dienst gedaan tot 1980.

De bewoners van de Kruiskade moesten het lange tijd stellen zonder nutsvoorzieningen. Ouderen onder hen kunnen het zich nog goed herinneren: “Water dronken we uit de regenput, voor licht waren we aangewezen op kaarsen en de gaslamp. En voor het koken hadden we oliestelletjes en een gasfles.” Vanaf 1965 hadden de bewoners leidingwater (besluit gemeenteraad 30/10/64). Twee jaar later was er telefoon en vier jaar later – in 1969 – had de Kruiskade elektriciteit.

Ruilverkaveling

Ontsluitingsweg Spookverlaat

Vanaf 1980 werd de Kruiskade ook fysiek beter bereikbaar. Rond die tijd vond de ruilverkaveling Rijnstreek-Zuid plaats. In dat kader werden (oost-west) ontsluitingswegen aangelegd aan weerszijden van de Gemeneweg , waardoor het weidegebied werd open gelegd, nieuwe boerderijen konden worden gebouwd en bestaande boerderijen en landerijen beter bereikbaar werden. De boerderijen aan Kruiskade kon vanaf die tijd bereikt worden over de Galgweg en het Spookverlaat. Het eigen toegangspad vanaf de Rijndijk was overbodig geworden.

Maar dat was niet het enige. In samenhang met de ruilverkaveling vond ook natuurcompensatie plaats. Een langgerekt gebied rond de Kruiskade kreeg een groenbestemming en werd geherwaardeerd met o.a. bosaanplant en uitbreiding van waterpartijen. De oude Kruiskade, ruim 1300 m lang en gelegen tussen de Compierekade en de Papenvaart, ligt daar midden in. Dit prachtige natuurgebied van 25 ha groot kreeg de naam ‘het Spookverlaat’ evenals de weg die er langs ligt.

Zo kregen het verdwenen sluisje en de legende die ermee verbonden was via de naamgeving van dit natuurgebied postuum een nieuw leven. Het Spookverlaat kwam in 1990 in eigendom van Staatsbosbeheer; deze organisatie verzorgt het onderhoud.  Maar ook de vogelwerkgroep Koudekerk/Hazerswoude e.o. heeft daar een belangrijke rol in.

Natuurgebied het Spookverlaat:

Het verlaat waar het spookte……

Het verlaat in de Dwarswetering werd waarschijnlijk rond 1659 gebouwd. Opdrachtgever was het bestuur van polder het Rietveld, dat ook het onderhoud voor zijn rekening nam. Het kreeg daarvoor een vergoeding van de polder De Hoorn, dat baat had bij het sluisje. Van het verlaat is bekend dat het een dagwijdte had van 2.90 m en een schutlengte van 5.75 m. Het sluisje had zijn laatste grondige renovatie ondergaan in 1901. Uitvoerder daarvan was de bekende molenmaker J.Dekker uit Hazerswoude. Hij deed het voor de prijs van 3450 gulden. In 1960 werd het verlaat gesloopt.

het “spook” verlaat in 1930

De legende van Amalia en Frederik

Centraal in de legende staan de geliefden Amalia en Frederik. Hun liefdesspel speelde zich af tijdens een zwoele zaterdagavond; het was al schemerig. Zoenend en strelend en gezeten op de rand van het verlaat verloren zij zich in elkander. Maar plotseling liet Frederik merken meer te willen, hij was opgewonden. Amalia, geschrokken van zoveel doortastendheid, riep ‘Wat doe je nou?’ en “Blijf van mij àf!” En bij het woord ‘àf’ gaf zij haar minnaar een flinke duw. Die tuimelde vervolgens achterover in het diepe sluiswater. Toen voltrok zich een drama, want geen van beiden kon zwemmen. Hij riep om haar en om haar hulp, en ook zij riep om hulp, radeloos, reddeloos. Niemand hoorde hen! Spoedig verdween Frederik naar de diepte en kwam niet meer boven. Daarna zag zij alleen nog maar zijn strohoed drijven. Amalia kreeg spijt, veel spijt naderhand. Zij was gebroken en ontwikkelde zich daarna steeds meer tot een getroebleerde en melancholische vrouw. Artsen konden haar niet helpen. Vaak op de zaterdagavond werd zij gedreven naar het verlaat, alsof een onzichtbare hand haar meenam. Daar hoorde ze dan een bekende stem, smekend en hol vanuit de diepte: “Amalia, Amalia, bemint gij mij?”  Maar zij was niet de enige; ook anderen viel het op. Ook zij meenden het geroep van Frederik gehoord te hebben……..Het verlaat werd steeds meer een Spookverlaat.

Een variant op de legende: de opera Oh Frederik

De opera Oh Frederik

In 2012 voerde de Hazerswoudse toneelvereniging Onder Ons een variant op van de legende van Amalia en Frederik. Het werd de opera Oh Frederik, speciaal geschreven voor het Onderuit-festival in dat jaar. De oude en wijze toneelvereniging – de oudste van Nederland – weet: een legende hoeft niet waar te zijn. Vaak is alleen de kern waar en is de rest eromheen verzonnen. Een variant maken kan dus heel goed.

De opera Oh Frederik werd in dat jaar op locatie gespeeld, te weten in de boerderij van Martien de Frankrijker aan het Spookverlaat en voor een stukje ook buiten bij de plek waar het verlaat ooit lag. In ‘Oh Frederik’, de naam is goed gekozen, wordt Amalia van alle blaam gezuiverd en rijdt Frederik een scheve schaats. De opera duurt ongeveer een half uur en is zeker de moeite van het kijken waard! Bekijk de opera door deze link aan te klikken: https://www.youtube.com/watch?v=ItmOJ81Dstw