De roeikampioenschappen

Juli 2019- Onder ideale weersomstandigheden vonden op woensdag 26 juni voor de 57e maal de Rietveldse roeikampioenschappen plaats. Plek van handeling vóór cafe Klein Giethoorn. Jong en oud deden mee en zoals gebruikelijk stonden de beste stuurlui ook dit jaar in grote getale aan wal.

Winnaar werd uiteindelijk Daaf van der Lip, die daarmee een goede traditie van de familie in stand hield. Op de foto: Rietveldbewoonster Henriette ten Berge wint de derde plaats bij de vrouwen.

Zwanentheater

Juni 2019 – In deze periode is het Rietveld een zwanentheater. Op verschillende plekken tref je de stelletjes aan, vader voorop, daarna de jongen, moeder sluit de rij.

Na 38 dagen broeden, zijn de eieren uitgekomen. Dit nest ligt bij boerderij Rietveld 9.

Knobbelzwanen hebben een territorium, dat zij beschermen. Meestal nemen ze alleen maar een dreigende houding aan. Maar een enkele keer is er een indringer en dan is het mis: zwanengevecht.

Rietveld 23

Mei 2019 – Een van de grotere boerderijen in het vaardorp was Rietveld 23 van de familie Van Dorp. Hieronder enkele foto’s van dit boerenbedrijf. Koeien, melkspullen, alles moest over het water.

Toch beschikte deze boerderij over een rijtuig met paard. Het was namelijk een boerderij met veel land. En over dit land kon men na ruim een kilometer uiteindelijk een weg bereiken in de Loete. Maar dan moest het niet te nat zijn. Zo ging men vaak met het rijtuig naar de kerk. Dat is weer eens wat anders dan varen.

 

 

 

 

 

 

Deze luchtfoto van boerderij Rietveld 23 is begin jaren 50 gemaakt.

 

Het Zaans Rietveld

het Rietveldse pad ruim een eeuw geleden

April 2019 – Hierbij een kleine historische uitweiding over het Zaans Rietveld aan de hand van een rondwandeling (3 km).

Komend vanuit het vaardorp leg ik mijn boot aan op het kruispunt Rietveldse Vaart/ Rietveldse pad/Compierekade. Ik steek de Compierekade over en loop het Rietveldsepad op, richting Alphen.

Na 1530 toen het Zaans Rietveld bemalen werd, begonnen boeren zich hier te vestigen. Via de Compierekade als toegangsweg trokken zij het drassige gebied in, vestigden er boerderijen en legden een pad aan, dat aanvankelijk het Alphens pad en de Nieuwe dijk heette maar aan het begin van de vorige eeuw een definitieve naam kreeg en het Rietveldsepad ging heten.

 

Keurig langs dit pad staan de boerderijen en dagloners woningen. Dat zal oorspronkelijk anders geweest zijn. Want ook al stammen verschillende woningen nog uit de 19e eeuw, toch hebben zij al enkele voorgangers gehad. Stukje bij beetje is deze polder gemodelleerd tot wat zij nu is. Ook in deze polder ging het vervoer aanvankelijk nog vaak over water; lang niet alle stukken waren toen al over land bereikbaar. Dat is nu anders; veel vaarwater van toen is versmald of verdwenen.

Bedelaarsbos

Halverwege het Rietveldse pad heb je een smal fietspad naar rechts (vanuit Alphen: links). Dit is het Bedelaarsbos, het gebied waar in de 17e en 18e eeuw zwervers en bedelaars in Alphen naar verbannen werden. Ook de zonderlinge Heremiet (zie onder Verleden in beeld)  had hier rond het jaar 1700 zijn hutje. Wandelend door dit voormalige Bedelaarsbos, nu niet veel meer dan een houtkade, stuit je aan het eind op de spoorlijn. Hier ga je met een bocht onder het hoge spoorbruggetje door via een houten steiger boven het water. Aan de andere kant van de spoorlijn, op 50 meter, stond de molen die het Zaans Rietveld droog hield.

Molen Alphens Rietveld; in 1908 verdwenen. De woning is er nog.

Die molen is er niet meer, maar de molenaarswoning staat er nog steeds. De huidige bewoner van dit oude huisje kan je vertellen dat “de laatste Schellingerhout zo’n 50 jaar geleden vertrokken is”. Het was de familie Schellingerhout die sinds mensenheugenis de molen en het bijbehorende sluisje bediende.

De molen van het Zaans Rietveld dateerde uit 1530. Hij stuwde het water uit deze polder via de 500 m lange Voortvliet de Gouwe in. In 1634 werd de molen geheel vernieuwd; vanaf dat moment stond er een wipwatermolen met scheprad. Tegelijk werd bij de molen ook een verlaat (sluis) aangelegd, zodat scheepvaart tussen de Gouwe en het Zaans Rietveld mogelijk was.

De molen werd daarna nog enkele malen gerenoveerd totdat hij in 1908 werd afgebroken. De bemaling van het Zaans Rietveld was op dat moment al overgenomen door het stoomgemaal van de polder Kerk en Zanen.

De sluis bleef langer in functie, omdat de boerderijen het vervoer over water nog niet konden missen. In 1941 werd de sluis uiteindelijk verwijderd; de Voortvliet werd bij de Gouwe afgedamd. Vanaf 1943 werd deze toegang naar het Zaans Rietveld geheel weggegraven door de Nederlandse Heidemaatschappij, een werk dat pas in de jaren 50 werd voltooid. Als je vanaf de voormalige molen naar de Gouwe wandelt, loop je dus nu over de bodem van de voormalige Voortvliet.

Maar dat doe ik niet. Ik ga weer terug onder het spoorbruggetje door, waar dus in het verleden de scheepvaart onderdoor ging van en naar het Zaans Rietveld. Vervolgens ga ik linksaf en loop ik evenwijdig met de spoorlijn tussen de struiken door. Daarna buigt het pad van de spoorlijn af en ga ik een dijkje op: de Spijkerboorse Kade, de eeuwenoude grens tussen de Boskoopse Nesse polder en het Zaans Rietveld. Rechts van de kade ligt de Spijkerboorse wetering, destijds een vaarweg. Over deze wetering kijk ik uit op de graslanden van het Zaans Rietveld met op de kop hier en daar geriefbosjes. Aan de linkerzijde bestaat de kade uit een houtwal, die de scheiding vormt met de Boskoopse boomkwekerijen. De Spijkerboorse kade is een mooi strookje natuur dat wordt onderhouden door het Zuidhollands Landschap. Ik loop het graspad af tot aan de Compierekade en ga hier rechtsaf. Het eerste stukje van deze voormalige kade is sinds ruim een halve eeuw een ontsluitingsweg voor de Hazerswoudse sierteelt, waarvan we hier ter linkerzijde vooral de kassen zien. Daarna gaat de Compierekade over in een fietspad. Als ik het kassengebied voorbij ben komt ‘het Groene Hartgevoel’ weer terug. Het is nog een paar honderd meter lopen tot aan mijn boot.

Spijkerboorse kade en wetering

  

 

De schipper

Maart 2019 – Een belangrijke schakel in de logistiek van het vaardorp was de schipper. Bij de schipper werd het wintervoer besteld voor het vee, het grind voor op het erf of het zand voor op de grasstaal. Later, toen de boomkwekerijen kwamen, baggerde de schipper de sloten uit en zorgde hij zo voor vruchtbare grond. Of hij maakte beschoeiingen. Dat laatste doet hij ook voor de nieuwe bewoners van het Rietveld. Hij helpt hen soms met verhuizen of voert materialen af of aan.                                                                                                    

In gesprek met Bert Oostdam:  Verschillende schippers waren in het verleden actief in het Rietveld. De Frankrijker was een schipper, maar ook Slootweg of De Haas. Het enige schippersbedrijf dat overbleef is de firma Oostdam, afkomstig uit Zoeterwoude en varend in het gehele middengebied van Zuid Holland. Bert Oostdam (82) vertelt dat zijn opa het schippersbedrijf was gestart. Zelf is hij in 1957 met varen begonnen, bij zijn vader. Zeven jaar geleden is hij gestopt met werken. Zoon Wim en schoonzoon Paul, de vierde generatie, zetten het bedrijf nu voort.

“Bij de Rietveldse boeren hadden we elk jaar flink werk als het wintervoer geleverd moest worden. Je moet dan denken aan pulp, borstel, bollen of moes. Soms haalden we het bij de fabriek, zoals de pulp waarvoor we naar Halfweg moesten. Maar meestal lieten de boeren het wintervoer met een groot schip komen, dat op de Rijn bleef liggen. Daar schepten wij het met de riek over op onze schuit en brachten het dan bij de boerderijen in het Rietveld. Het uitladen ging met kruiwagens; via de loopplank werd het voer de staal op of de silo ingereden”. Veel zwaar werk dus, maar Bert haalt zijn schouders erover op. “Het was toen eenmaal zo”.

Zelf heeft Bert nooit met de duwstok en het zeil gevaren. Zijn vader en diens broer Hein nog wel. Na de luxe van een motor achter het schip, kwam ook de luxe van het grijpkraantje. Dat was begin jaren 60. “Ik kon de schuit van schipper De Haas overnemen en liet daar een kraan op monteren. Het bleek een goede greep”, aldus Bert. Een van de eerste grote klussen was het ‘inbaggeren’ van de waterleiding in het Rietveld, waardoor de bewoners vanaf 1964 over leidingwater konden beschikken. Maar ook veel boomkwekers lieten het zware baggeren – tot dan toe handmatig met de baggerbeugel – graag over aan Oostdam. Jaren heeft hij zo de vaart en de sloten in het Rietveld uitgebaggerd en de kwekerijen aangevuld met vruchtbare grond. Vandaag de dag gebeurt dat niet meer. Voor zover men nog grond nodig heeft, wordt deze nu over de weg bezorgd.

De baggerschuit doet nog steeds zijn werk, maar vooral elders dan. In zijn huis in de Weipoort laat Bert zien wat een leven van baggeren en graven heeft opgeleverd: een verzameling van oudheidkundige vondsten. In een vitrinekastje staat een reeks stenen pijpenkopjes, allemaal bewerkt. Twee pijpjes stammen van Leidens ontzet (1574), een ander van de kroning van Napoleon (1804). Verschillende oude vaasjes behoren eveneens tot de vondsten evenals een Delftsblauw kopje uit een poppenhuis. Ook erg mooi: een grote oude baardmankruik, gevonden in Boskoop en waarschijnlijk achtergelaten door Duitse seizoenarbeiders die kwamen maaien. Door al deze vondsten is Bert steeds meer geïnteresseerd geraakt in oudheidkunde. Hij is dan ook lid van de Historische vereniging van Zoeterwoude, samen met zijn vrouw Coby. Een mooie hobby voor de oude dag.

 

De meelvaarder

Januari 2019 – Het vee op de Rietveldse boerderijen moest bijgevoerd worden. Gras en hooi alleen zijn immers niet voldoende. Voor de winterperiode werd per schipper veevoer aangevoerd, het wintervoer. Daarbij ging het meestal om (bier)borstel, bollen, (bieten)pulp of (aardappel)moes.                                                                                                            Daarnaast was er het hele jaar door droogvoer nodig. Sommig vee, zoals varkens, was daar zelfs in hoofdzaak op aangewezen. Dit droogvoer in de vorm van meel, korrels of gedroogde pulp werd in zakken aangeleverd door maar liefst 6 verschillende veevoederbedrijven (‘meelboeren’). Zij brachten de zakken meel tot in het Rietveld. De meelvaarder – die functie had je toen in het Rietveld – bracht de zakken vervolgens een paar keer per week naar de boeren.

Meelvaarder Hein van Nierop in 1960

Aan het woord is Martien de Frankrijker (74). Hij had een boerenbedrijf in het Rietveld op nr.5, maar daarnaast was hij een tijd lang meelvaarder. In die functie bezorgde hij de zakken veevoer, die door de meelbedrijven werden aangeleverd, bij de boerderijen over het water. “Er was maar één plek waar de meelwagens tot aan de Rietveldse vaart konden komen. Dat was helemaal aan het eind, bij de Compierekade. Daar, aan het water, hadden we een schuurtje waar zij hun zakken meel afleverden”. Daarna laadde de meelvaarder – die betaald werd door de meelbedrijven – de zakken in zijn schouw en bracht hij deze bij de boeren. Per keer kon de schouw maximaal 5000 kilo vervoeren. “Maar dan moest je wel goed stapelen. Want het is voorgekomen dat de boot omging. Ja, dan had je wel een probleem.”

Het meelvaren was een loodzware klus; de balen meel wogen toen nog 50 kilo per stuk. “Vooral die grote zakken droge pulp waren niet te hanteren. En dan waren er ook nog boeren die deze zakken op zolder wilden hebben.”  Het veevoer werd twee tot drie keer per week naar de boerderijen gevaren. In de winter vaker dan in de zomer, wanneer een groot deel van het vee immers op het land stond. Maar het was in de winter ook nog op een andere manier zwaarder: “Vaak lag er ijs, waar je doorheen moest breken. En als het ijs sterk genoeg was moest je met de grote slee. Die trok je dan met de zakken meel erop over het ijs en soms ook nog door de sneeuw.” Er waren enkele van deze grote sledes in het Rietveld die door bewoners en leveranciers gebruikt werden.

Ook met de slee kon het fout gaan. “Een keer zakte ik samen met Gijs van der Lip – die mij in de winter soms hielp – met twee sledes en de zakken veevoer door het ijs. Maar gelukkig was dat bij de kant, zodat we de zakken nog konden redden.”

Martien de Frankrijker

Begin jaren 70 stopte Martien met meelvaren. Destijds had hij dit werk overgenomen van Hein van Nierop. “Maar toen had ik nog maar 12 melkkoeien en wat varkens en jongvee. Begin jaren zeventig had ik 30 melkkoeien en ging ik – door de nieuwe ligstal – naar 50 stuks. Het melkvaren kon ik er toen niet meer bij hebben, het werd gewoon te druk. Jan van der Lip nam het daarna van mij over.” In 1986 verhuisde Martien met zijn boerderij naar het Spookverlaat in Hazerswoude, waar hij uiteindelijk 80 koeien te melken had.

Vanaf 2006 bouwde hij zijn boerenbedrijf geleidelijk af. Sindsdien noemt hij zich ‘hobbyboer’.

Jeugdherinneringen

Nelly van de Werf in 2010

December 2018 – Op de website komen diverse reacties; een ervan kwam van Nelly van de Werf. In haar jeugd woonde zij op Rietveld 7, vlakbij Klein Giethoorn. Nelly heeft haar jeugdherinneringen op schrift gesteld. Hieronder publiceer ik enkele fragmenten daaruit, die betrekking hebben op het Rietveld.

Waar we woonden                                                              “We waren thuis met 7 kinderen, 5 meisjes en 2 jongens. We woonden buiten het dorp, in het Rietveld. De meeste mensen moesten met een bootje naar de vaste wal om boodschappen te doen of ergens naar toe te fietsen. De fiets namen ze mee in de boot. Wij hadden wel een bootje, maar hoefden niet te roeien om naar de vaste wal te gaan. Gelukkig niet. Wel moesten we met onze roeiboot naar de tuin. Mijn vader had een kwekerij in het Rietveld. Anderen hadden meestal een boerderij en elke boerderij stond op een eigen eilandje of schiereiland. Altijd sloten langs hun landgoed. Achter de boerderijen stond de koeienstal vast aan het huis. Alles onder één dak, als het ware. Vanuit het huis kon je in de stal komen. Na de huiskamer en de keuken had je het achterhuis. Daar werden de melkemmers e.d. schoongemaakt. Ook stond daar een grote waterpomp. Alles werd netjes onderhouden. Op zaterdag werd alles in en om het huis opgeruimd. Het erf werd aangeharkt, want meestal lagen er kiezelstenen om de boerderij.”

Naar school                                                                                                                                                                             “We gingen lopend naar school. Om 8 uur ’s morgens gingen we op stap met broers, zusjes en buurkinderen. Om 9 uur begon de school. Het was een eind lopen. We deden onderweg vaak ondeugende dingen, zoals slootje springen. Piet (broer) ging altijd als eerste het ijs proberen. Na schooltijd opnieuw. Oudere jongens uit de hogere klassen deden dan ook mee en hielpen mij en Ria, mijn vriendin, over de sloot. Het gebeurde wel eens dat onze sokken toch nat werden. Dan deden we thuis het spelletje ‘geen zeil aanraken’. Dus via de vloerkleedjes naar de huiskamer. Zo kon mijn moeder niet zien dat we natte voeten hadden”.

De oorlog                                                                                                                                                             

“Ik ben een week vóór de oorlog geboren.  Toch kan ik mij nog een aantal dingen herinneren; dat zal wel van de laatste 2 jaar zijn. Zo weet ik nog dat een vrouw helemaal uit Den Haag kwam lopen om wat voedsel te vragen. Mijn moeder gaf haar toen een maaltijd. Daarna kreeg zij nog een paar aardappelen mee, die zij in een jutezak deed. Er bleven ook wel mensen slapen. Dat waren onderduikers, bang dat ze naar Duitsland moesten voor dwangarbeid. Zoals ome Jan. Later werd hij toch opgepakt. Toen hij terugkwam uit Duitsland, kwam hij weer bij ons. Mijn zusjes hebben toen leuke vlaggetjes gemaakt en ons huis versierd.                                                              Niet alle onderduikers waren aardig. Sommigen probeerden de baas over ons te spelen. Wij deden spelletjes of tafeltennis en daar konden zij niet tegen. Maar mijn moeder nam het dan altijd voor ons op.                                  Ook kwamen er Duitse soldaten over het erf. Zij vonden ons mooi met die blonde haren. Mijn moeder zei dat het toch wel moeilijk was, een groot gezin in oorlogstijd. Een van hen trok het zich aan. Hij zei dat hij gestuurd was. We noemden hem toen ‘de goede soldaat’. Maar het gebeurde ook dat er een razzia was. Mijn vader nam dan alle buurmannen mee naar zijn kwekerij, zodat ze zich tussen de coniferen konden verstoppen voor de Duitsers.  Op 5 mei 1945 kwam de bevrijding. Wat was iedereen blij. Er werd volop feest gevierd. We zijn toen met ons bootje naar Hazerswoude dorp gevaren. Daar was het feest. We kregen chocolade, thee en surrogaatkoffie mee naar huis.”

De familie Van de Werf in 1947

De storm van 1953         “Op 31 januari 1953, de vooravond van de watersnood ging mijn vader roeiend met zijn bootje het Rietveld in. Hij ging de boer op om met de toenmalige bewoners te praten en handtekeningen te verzamelen. Dat was voor een weg door het Rietveld. Zijn laatste bezoek was bij de familie Van de Lip, op Rietveld 9. Daar hadden we hem nog heen zien gaan. Op dat moment begon het enorm te stormen, zo erg hadden we het nog nooit meegemaakt. Mijn moeder werd doodsbang en wij ook. Onze angst werd nog erger omdat het donker werd. Tegen deze storm kon niemand opvaren. Wat zou er gebeurd zijn? Uiteindelijk ging bij Van de Lip het buitenlicht aan. We konden zien dat er iemand naar achteren liep. Mijn moeder was gerustgesteld. Dat moest pa zijn; hij ging niet varen maar kwam over land. Uiteindelijk liep hij helemaal naar de Voorweg en via het Pad van Meurs weer terug (plm 2 km). Hij kwam drijfnat thuis.”

Het eerste baantje                                                                                                                                                               “Na 2 jaar Mulo deed ik de Middelbare Handelsavondschool in de avonduren. Ondertussen hielp ik mijn moeder in de huishouding en met kousen stoppen. Mijn eerste baantje kreeg ik bij het Elisabeth ziekenhuis in Leiden. Daar had ik huishoudelijke taken. Van het dorp ging ik met de bus naar Leiden. Als ik in de bus zat zag ik altijd ‘mijn vriendje’ naar zijn werk gaan. We zwaaiden altijd. Ik mocht niet met hem doorgaan, want hij was gereformeerd en ik katholiek. Dat was toen zo. Ik heb het er thuis niet eens over gehad. Mijn zusters waren mijn voorbeeld.                                                                                                                                                                            Ik ging ook vaak bij de overburen helpen als de boerin op bed lag. Ik kookte dan en deed voor korte tijd de huishouding. Toevallig altijd op dezelfde boerderij. Het wisselde daar nogal eens van mensen; zij werkten voor iemand anders van wie de boerderij was. De overbuurman kwam mij dan halen met zijn boot en bracht mij weer thuis. Het was bij hen bekend dat ze naar mij moesten vragen als er iets was met de vrouw. Meestal was het een miskraam en moest de buurvrouw in bed blijven of rustig aan doen. In het ziekenhuis kreeg ik 5 gulden per dag, maar bij de zieke buren heb ik niets verdiend. Dat was ook niet de bedoeling. Je hielp elkaar. Zo assisteerde mijn moeder dokter Meyst als er een bevalling in de buurt moest plaatsvinden. Zij was vroedvrouw, zo heette dat, al was het niet haar beroep. Zij had een mooi wit schort dat zij dan voordeed en vertelde ons later dat er weer een kindje was geboren.”

Na een heel leven, waarin Nelly ook nog een tijdje in Australië heeft gewoond, woont zij momenteel in Amstelveen. Zij heeft 2 dochters.

Foto 1951. Rietveld 7 (links), waar Nelly geboren is. Het was oorspronkelijk het zomerhuis van boerderij Rietveld 5, dat ernaast staat. Deze twee woningen van het vaardorp waren altijd al over land bereikbaar.

Brughoofden verdwenen

Zo’n 60 à 70 jaar geleden was een brug gelegd vóór boerderij Rietveld 18.  Zo kon het vee naar de overkant komen, zonder dat er gevaren hoefde te worden. Ook kon boer Van Zuijlen met licht materieel en als het niet te nat was over weilanden naar de Loete rijden. Daar lag de dichtst bij zijnde weg, op 1,5 km afstand van zijn boerderij.

 

De brug deed al lange tijd geen dienst meer, maar de vaste brugdelen lagen er nog.    Vorige week zijn ze verdwenen. Het hoogheemraadschap van Rijnland was van mening dat de brughoofden de doorstroming van het water belemmerden. Met groot materieel en op pontons werden deze vaste brugdelen daarom verwijderd en afgevoerd.

 

Dezelfde plek op 28 november 2018: de flessenhals is verdwenen.

 

‘s Nachts kwam de pyromaan

de voormalige boerderij Rietveld 27

November 2018 – Het was de nacht van 10 op 11 augustus in het jaar 1976. De 65 jarige weduwnaar Horsman lag in een diepe slaap in zijn boerderij Rietveld 27. Het liep tegen 2.00 uur toen hij plotseling wakker werd. Er klonk gekraak in de boerderij. In eerste instantie dacht hij aan inbrekers en ging hij voorzichtig op zoek. Buiten gekomen zag hij dat de vlammen reeds hoog uit zijn hooiberg oplaaiden. In zijn pyjama is hij naar de buren gerend, die de brandweer alarmeerden. Snel kon hij daarna het vee dat in de stal stond naar buiten loodsen. Niet veel later raakte de stal in brand en zorgde een ontploffende gasfles voor een waar inferno.                                                                    Tegelijk met deze brand woedde er ook een brand in de hooiberg van de  boerderij van de familie Van den Akker, even verderop aan het Rietveldsepad. Beide branden waren het werk van een pyromaan.

Cees van Driel, Rietveldbewoner, was ooggetuige: Ik werd die nacht wakker door hevige knallen. Dat bleken de golfplaten te zijn die door de hitte kapot sprongen. Ik roeide toen naar de boerderij van Horsman. Toen ik aankwam was er nog geen brandweer aanwezig. Het huis zelf stond toen nog niet in brand; wel de hooiberg en de stal. De brandweer van Alphen was op dat moment bezig de andere brand te het blussen in de hooiberg aan het  Rietveldsepad.  Al snel kwam de brandweer van Hazerswoude aanrijden via de Smitweg om de brand op Rietveld 27 te blussen. Omdat er toen nog geen verharde weg was op de Compierekade probeerde men via het weiland naar de brand te rijden. Dat ging mis, de brandweerauto liep vast in de zachte grond. Wel lukte het een klein voertuig met een mobiele pomp naar de boerderij te komen, maar deze strandde uiteindelijk voor een sloot. Ik heb toen nog geholpen om een ladder van hen over de sloot te leggen. Al met al duurde het erg lang voordat er water werd gespoten. Ik denk haast wel een uur. De grote brandweerauto is volgens mij omgereden via de Rijndijk en Alphen om via het Alphens Rietveld naar de brand te komen. Intussen was er ook een auto van Alphen gearriveerd.

Volgens mij heeft de brandweer nog een gasfles naar buiten gebracht maar er stond er nog eentje in een kast die toen later is ontploft. 

Horsman liep later radeloos in zijn witte hemd heen en weer en is toen naast een boom in elkaar gezakt. Buren ontfermden zich over hem.

De hooiberg aan het Rietveldsepad brandde slechts gedeeltelijk uit. Maar de boerderij Rietveld 27 werd volledig in de as gelegd. Het blussen begon veel te laat en had weinig zin meer. De pyromaan en veroorzaker van dit alles, een 40-jarige fabrieksarbeider uit Alphen, kon dezelfde nacht nog worden aangehouden. Hij hield zich met zijn fiets op bij de spoorwegovergang aan het begin van het Rietveldsepad. Toen twee agenten hem aanspraken gaf hij op routinevragen de vreemdste antwoorden. Meegenomen naar het bureau gaf hij uiteindelijk toe de 2 branden te hebben aangestoken. Vervolgens zou hij ook nog bekennen de brand te hebben aangestoken die eerder, op 25 juni, 2 stallen met vee verwoestten van de familie Vis, ook aan het Rietveldsepad.

Voor de rechtbank zou de man later verklaren hoe hij tot de brandstichting was gekomen: Hij hield konijnen en voor hen had hij hooi gevraagd bij de boeren. Maar waar hij het hooi vroeger als kind gratis meekreeg, moest hij tegenwoordig betalen. Dat had hem chagrijnig gemaakt. Ook zou hij verklaren bij zijn daad “gedreven te zijn door de duivel”. Psychologisch onderzoek wees uit dat de man nauwelijks  toerekeningsvatbaar was. De eis was dan ook een t.b.s. naast een gevangenisstraf van 4 maanden. (bron: Leidsch Dagblad)

Boerderij Rietveld 27 werd niet meer herbouwd. Dat was ook niet nodig; het bijbehorende land was immers al voor een groot deel verkaveld tot boomkwekerijen. Wel kwam op de plek van de boerderij een eenvoudig huis, dat inmiddels weer geheel vernieuwd is.